Vad är en bostadsrätt?


När vi i dagligt tal säger bostadsrätt, menar vi ofta en "lägenhet som upplåts med bostadsrätt".Ibland kallas den lite slarvigt för en "köpelägenhet" Vi ska nu försöka på ett enkelt sätt berätta hur det hänger ihop.

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Det är således en speciell "företagsform", normalt utan vinstintresse, som driver en verksamhet för medlemmarnas nytta. För bostadsrättsföreningen gäller speciella lagar, men framförallt dess stadgar, vilka naturligtvis inte får strida mot lagarna.

Brf-föreningens syfte är att tillhandahålla bostadslägenheter till sina medlemmar.

Sett från bostadsrättsinnehavaren synpunkt äger man en andel i föreningen vilket bl.a. medför nyttjanderätt av en speciell lägenhet i föreningens byggnader.

Föreningens medlemmar äger tillsammans fastigheterna, och bestämmer tillsammans om ekonomin och förvaltningen.


Medlemmarna väljer en föreningsstyrelse, som liksom styrelser i andra företagsformer har omfattande befogenheter när det gäller ekonomi och förvaltning under det löpande året.

Styrelsen utses varje år på föreningsstämman, där alla medlemmar har rösträtt.(en röst per lägenhet).

Avgående styrelse lämnar förvaltningsberättelse och ekonomisk redogörelse i 

sedvanlig ordning.

Kanske med den skillnaden att det rör sig om betydande belopp, liksom om faktorer som påverkar vårt boende och kostnaderna för detta i olika hög grad.

I stora ekonomiska föreningar är styrelsen ofta av typen "beslutsstyrelse", och man anlitar då ett speciellt förvaltningsbolag, ofta på entreprenad, som utför den löpande förvaltningen och skötseln.

Förvaltaren svarar då inför styrelsen som i sin tur svarar inför medlemmarna på årsstämman.