Stadgar

För

Bostadsrättsföreningen

Mästerlotsen1

Rev 2002-04-25

 

Firma och ändamål

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen1.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden

samt att tillgodose gemensamma intressen och behov. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger

 i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet

eller lokal. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som

innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

 

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

 

Medlemskap

Inträde i föreningen kan beviljas fysisk person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen

eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Juridisk person kan beviljas inträde om detta gäller förvärv av lokal.

Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Om övergång av bostadsrätt stadgas i 6-10&

 

Avgifter

För lägenheten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid

beslutas av föreningsstämma. För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens

löpande utgifter, så ock för de i 5& angivna avsättningarna. Årsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas insatser och erlägges på tider som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan besluta att ersättning för värme,

vatten, renhållning eller elektrisk kraft skall erläggas efter förbrukning eller yta. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till

dess full betalning sker. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5% av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått svarar normalt för att överlåtelseavgiften betalas.

Pantsättningsavgiften får maximalt uppgå till 1 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. Avgiften skall betalas på det sätt styrelsen

bestämmer. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, postgiro eller bankgiro.

 

Avsättningar och användning av årets vinst.

Fond för yttre reparationer. Avsättning för underhåll av fastigheten skall göras med ett belopp motsvarande minst 1 % av fastighetens taxeringsvärde. Till fonden avsatt belopp får tagas i anspråk för betalning av utförda reparationer. Avsättning behöver ej ske under den tid då behållningen i fonden uppgår till minst

10 % av fastighetens taxeringsvärde. Föreningen kan besluta om avsättning till fond för inre underhåll.

Denna fond bildas genom årliga inbetalningar med belopp som föreningsstämman beslutar, dock högst 5%

på utgående årsavgift. Inbetalt belopp föres per lägenhet. Tillgodohavande får användas endast för underhåll av respektive lägenhet.

Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.

 

 

 

 

 

 

 

Övergång av bostadsrätt

Överlåtelse av bostadsrätt skall ske genom skriftligt avtal. Såväl överlåtare som förvärvare skall underteckna avtalet. Upplåtelse-/överlåtelsehandling skall ange parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet medupplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift skall uttas, skall även den anges. Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen. För godkännande av ny bostadsrättshavare kan styrelsen fodra att få:

· Referens från föregående hyresvärd

· Uppgifter om arbetsgivare

· Kreditupplysning

 

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denna utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i föreningen. En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet. Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Sedan tre år förflutit från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelningen eller arvskifte i anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som ej får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemsskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas för dödsboets räkning. Utan hinder av första stycket får också juridisk person utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning och då hade panträtt i bostadsrätten.

Tre år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas för den juridiska personens räkning.

 

Den till vilken bostadsrätt övergått får inte vägras inträde i föreningen om han uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrives i stadgarna och föreningen skäligen kan nöjas med vederbörande som bostadsrättshavare. En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om de i första stycket angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.

Har bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make/maka får inträde i föreningen inte vägras maken/makan. Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning om bostadsrätt till bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till bostadsrättshavaren närstående som varaktigt sammanbodde med denna. Ifråga om andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilken lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

 

Har den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader visa att någon; som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemsskap. Iakttages inte tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas för förvärvarens räkning.

 

10§

Har den till vilken bostadsrätt överlåtits inte antagits till medlem, är överlåtelsen ogiltig. Första stycket gäller ej vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion enligt Bostadsrättslagen. Har i sådant fall förvärvaren inte antagits till medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning.

 

Avsägelse av bostadsrätt

11§

Bostadsrättshavare kan sedan två år förflutit från det bostadsrätten uppläts avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen göres skriftligen hos styrelsen.

Sker avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angivits i denna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

12§

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken/uteplatsen om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat rörande den allmänna utformningen av marken.

 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens

· väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.

· inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilationer och el som föreningens försett lägenheten med till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar. I fråga om radiatorer svarar bostadsrättshavaren  dock endast för målning.

· galler till golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner– och ytterdörrar inklusive brevinkast, ringklocka och dörrhandtag samt glas och bågar i lägenhetens ytter– och innanfönster.

· brandvarnare, att denna är funktionsduglig.

· Lokalägare svarar även för skador på yttersidan av sina ytterdörrar.

 

Speciella undantag 1

Bostadsrättshavaren svarar för normal skötsel av avlopp och vattenlås så att inte stopp uppstår. Därvid får inte skadliga kemikalier användas. Föreningen ombesörjer och bekostar rensning av avlopp och vattenlås då så erfordras för att undvika översvämning eller annan vattenskada. Om delade ansvaret på denna punkt leder till tvist har styrelsen beslutanderätt över hur kostnaden ska fördelas,

 

Speciella undantag 2:

Bostadsrättshavarens elmätare och huvudsäkring finns inlåsta i föreningens källarutrymmen. Om byte av huvudsäkring skulle erfordras ombesörjer föreningen det, och står för kostnaderna som därvid uppkommer. Om anledningen till att säkringen löst ut är otillåtet handhavande av den elektriska utrustningen

(jfr Elsäkerhetslagen m.fl. Om behörighetskrav) får dock bostadsrättshavaren själv stå för kostnaden.

 

Speciella undantag 3:

Tätning av icke avsiktliga otätheter, som är så allvarliga att antingen risk för ohälsa föreligger, eller att byggnaden tar skada, eller att större mängder energi förloras, utförs och bekostas av föreningen, Detta är främst aktuellt när det gäller tätningslister i fönster och justering av fönster.

 

Föreningen svarar sålunda för

· Radiatorer och stamledningar för vatten, avlopp, värme, gas ventilation och el samt golvbrunnar, ifråga om stamledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringstavla.

· målning av yttersidorna av fönster och ytterdörrar samt i förekommande fall kittning,

· reparation i anledning av brand eller rörledningsskada i lägenheten, dock inte om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans räkning.

 

Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv vållat gäller vad som nu sagts dock endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga.

Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsförsäkring gälla som vid brand eller rörledningsskada.

Är bostadsrätten försedd med balkong, terrass eller uteplats åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning. Ingår i upplåtelsen mark i anslutning till lägenheten skall bostadsrättshavaren underhålla marken i ett gott skick.

Inglasade balkonger är ej att betrakta som rum, och ingår inte i lägenhetsytan. Inglasningarna är ej täta mot slagregn, och ej värmeisolerande. Ur brandteknisk synpunkt är de inglasade balkongerna att betrakta som balkonger, och lägenhetens brandgräns går i dörren mellan lägenhet och inglasad balkong. För de av föreningen monterade inglasningarna gäller samma gränsdragningar för ansvaret som för övriga byggnaden. För sådana delar som bostadsrättshavaren själv, efter tillstånd monterat, svarar han helt själv.

Föreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

Bostadsrättshavaren får inte göra hål eller förtagningar i byggnadernas yttre betongelement, eller låta annan göra det. Man får således inte borra hål i utvändig betong på balkong eller uteplats.

 

 

 

 

 

Försäkring

13§

Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och så kallad tilläggsförsäkring. Bostadsrättshavaren är skyldig att teckna speciell glasruteförsäkring om så erfordras på grund av lägenhetens eller lokalen storlek på fönster.

 

Ändringar i lägenheten.

14§

Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, företaga förändringar i lägenheten. Avsevärd förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen. Om osäkerhet råder ska styrelsen alltid tillfrågas. Som avsevärd förändring räknas alltid förändringar som kräver bygglov och / eller bygganmälan. I sådana fall ska bostadsrättshavaren träda i föreningens ställe som byggherre, med hela det ansvar som åvilar byggherren enligt gällande förordningar. Alla erforderliga tillstånd ska därvid inhämtas av bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavare som företar avsevärda förändringar i lägenheten utan styrelsens medgivande kan bli ersättningsskyldig gentemot bostadsrättsföreningen.

 

Ordning och skick

15§

Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iakttaga allt som erfordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall följa de ordningsföreskrifter föreningen utfärdar. Bostadsrättshavare skall hålla noggrann tillsyn över att allt vad som sålunda åligger honom själv iakttas även av dem för vilka han svarar enligt 7 kap 12§ andra stycket Bostadsrättslagen.

 

Tillträde till lägenheten

16§

Bostadsrättsföreningen har rätt att erhålla tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbeten som föreningen svarar för. Underlåter bostadsrättshavaren att bereda föreningen tillträde till lägenheten när föreningen enligt första stycket har rätt till det, kan handräckning förordnas.

När bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

 

Andrahandsuthyrning

17§

Bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Till ansökan bifogas uppgift om anledning för tillfällig upplåtelse, tidpunkt för upplåtelse, hyra, tidpunkt för medlems återinflyttning samt fullständiga personuppgifter och uppgift om referens för den tillfällige lägenhetsutnyttjaren om så begäres.

Samtycke behövs dock inte,

· om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller

· om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket. Bostadsrättshavare, som under viss tid inte är i tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får ändå upplåta lägenheten i andra hand. Om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke .

Tillstånd kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

 

18§

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

 

Användning av lägenheten.

19§

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem.

Lägenheten skall användas som permanent bostad.

 

Betalning av insatser m.m.

20§

Betalar bostadsrättshavaren inte i rätt tid insats eller upplåtelseavgift som förfaller till betalning innan lägenheten får tillträdas och sker inte rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet. Vad som nu sagts gäller inte, om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande.

Häves avtalet, har föreningen rätt till ersättning för skada.

 

 

Förverkande

21§

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som  tillträtts, är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning -

1. - om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av insats eller upplåtelseavgift:

          - utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet              eller om bostadsrättshavaren

          - dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen,

2. - om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

3. - om lägenheten används i strid med 18§ eller19§,

4. - om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten bidrager till att ohyran sprids i fastigheten,

5. - om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som  enligt 15§ skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrättshavaren.

6. - om i strid med 16§ tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren inte kan visa giltig ursäkt

7. - om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han skall göra enligt Bostadsrättslagen (BRL), och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgöres,

8. - om lägenheten helt eller till väsentlig del nyttjas för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till ej oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att på tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Ifråga om bostadslägenhet får uppsägning på grund av förhållande som avses i 21§ p 2 inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelse och får ansökan beviljad. Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada.

 

22§

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 21§ första stycket 1-3 eller 5-8 men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden.

Detsamma gäller om föreningen inte uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från det föreningen fick kännedom om förhållandet som avses i 21§ första stycket 4 eller 7 eller inte inom två månader från det den erhöll vetskap om förhållandet som avses i nämnda stycke 2 tillsagt bostadsrättshavaren att vidta rättelse.

 

23§

Är nyttjanderätten enligt 21§ första stycket 1 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgiften och har föreningen med anledning därav uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne inte skiljas från lägenheten på grund av dröjsmålet, om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen.

I avvaktan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som sålunda fodras för att återvinna nyttjanderätten får beslut om avhysning inte meddelas förrän fjorton vardagar förflutet från uppsägningen.

 

24§

Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av orsak som anges i 21§ första stycket 1, 4-6 eller 8 är han skyldig att genast avflytta, om icke annat följer av 23§. Sägs bostadsrättshavaren upp av annan i 21§ angiven orsak, får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom att flytta tidigare.

 

25§

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 21§, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för bostadsrättshavarens räkning så snart det kan ske, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om annat.

Försäljningen får dock anstå till dess brist för vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar blivit botad.

Av vad som influtit genom försäljning får föreningen, sedan ersättning till den för ändamålet utsedda gode mannen tagits ut, uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrättshavaren.

 

 

 

 

Styrelse och revisorer

26§

Styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter med minst 1 och högst 3 suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljes för två år från ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Av de av föreningsstämman första gången valda styrelseledamöterna och suppleanterna skall dock ordinarie föreningsstämma under första räkenskapsåret efter valet hälften avgå efter lottning eller vid udda antal, det antal som är närmast högre än hälften.

 

27§

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen utser högst sju personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i förening teckna föreningens firma.

Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordförande, dock att giltigt beslut fodrar enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande.

 

Styrelseledamot som handlar över sin handlingsram utan styrelsens beslut enligt protokoll, kan uteslutas med omedelbar verkan. Styrelsen kan begära skadestånd för ogiltigt handlande.

 

28§

Styrelsen får för den löpande förvaltningen av föreningens egendom utse en vicevärd, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen, eller ett fristående förvaltningsbolag.

Vicevärden kan utan styrelsens beslut åtgärda akuta situationer som rör fastigheten.

Vicevärden skall ej vara ordförande i styrelsen.

 

29§

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12.

Före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultat– och balansräkning.

 

30§

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller bygga om eller bygga till sådan egendom.

Styrelsen eller firmatecknare får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.

 

31§

En eller två revisorer jämte en eller två suppleanter utses av ordinarie föreningsstämma intill dess nästa stämma hållits. Revisorer åligger att löpande granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning, att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse och årsredovisning.

 

32§

Styrelsen åligger även:

- att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret.

- att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens fastigheter och i förvaltningsberättelsen redovisa gjorda iakttagelser av särskild betydelse.                                                           

- att upprätta och följa upp en underhållsplan omfattande minst 5 år.

 

Föreningsstämma.

33§

Ordinarie föreningsstämma hålles före april månads utgång.

 

34§

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl därtill eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst 1/10 av samtliga röstberättigande.

 

35§

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen framställa sin begäran senast 1 månad efter räkenskapsårets utgång.

 

 

 

 

36§

På ordinarie stämma skall förekomma:

A)  Stämmans öppnande

B)   Godkännande av dagordning

C)   Val av ordförande vid stämman

D)   Anmälan av styrelsens val av protokollförare

E)   Val av två justeringsmän tillika rösträknare

F)    Fastställande av röstlängd

G)   Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

H)   Styrelsens årsredovisning

I)     Revisorernas berättelse

J)    Fråga om fastställande av resultat– och balansräkning

K)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

L)    Beslut om resultatdisposition

M)  Arvode åt styrelseledamöter och suppleanter

N)    Val av styrelseledamöter och suppleanter

O)   Val av revisor/er och suppleant/er

P)   Val av valberedning

Q)   Övriga anmälda ärenden

R)    Stämmans avslutande

På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt A-G ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

 

37§

Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom anslag å lämpliga platser inom föreningens fastigheten. Kallelse till stämman skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall skriftligen kallas under uppgiven eller eljest av styrelsen känd adress.

Kallelse får utfärdas tidigast 4 veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

 

38§

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt. Har de dock tillsammans endast en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättshavare må låta sig representeras av befullmäktigat ombud som antingen skall vara äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen eller annan föreningsmedlem.

Ombud skall ha skriftlig, dagtecknad fullmakt, som gäller högst ett år från utfärdandet.

Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde som antingen skall vara medlem i föreningen, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

De fall– bland annat fråga om ändring av dessa stadgar—där särskild röstövervikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19 och 23§§ i bostadsrättslagen (1991:614).

 

39§

Vid stämman fört protokoll skall senast inom tre veckor hos styrelsen vara tillgängligt för medlemmarna.

 

Upplösning och likvidation.

40§

Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till insatserna.

 

Övrigt

41§

I allt varom ej här ovan stadgats gäller vid varje tidpunkt gällande lag om bostadsrätt och andra tillämpliga lagar.

 

Dessa stadgar är antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma den 21/11 2001 och på ordinarie föreningsstämma 25/4 2002.